Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego:

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie (ul. Słowackiego 16, 22-200 Włodawa, tel.: 82 572 24 59, e-mail: przedszkole1@o2.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pm1.wlodawa.eu – oficjalna strona internetowa Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie.

2. Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

3. Dane kontaktowe:

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pani Kamilla Dominiczak, e-mail: przedszkole1@o2.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 82 572 24 59. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (np. skany obrazów, pliki wideo). Multimedia mogą nie posiadać napisów dla osób niedosłyszących;
 • na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów;
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie wszystkie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie;
 • brak tekstowej wersji strony internetowej;
 • brak podświetlania hiperłączy;
 • brak skrótów klawiaturowych;
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc.) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność;
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Powody wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
5. Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01.

Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2023-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Dostępność architektoniczna:
 • Do budynku placówki prowadzi główne wejście. Aby się do niego dostać należy pokonać trzy stopnie. Placówka wyposażona jest w podjazd dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Drzwi pojedyncze, otwierane ręcznie, dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny, aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.
 • W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 • W odległości 35 metrów od budynku przedszkola znajduje się parking miejski – brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
8. Obsługa osób z niepełnosprawnościami:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości itp., a tym samym także do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie. Warunkiem wejścia na teren budynku przedszkola z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 we Włodawie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

9. Informacje dodatkowe:

Przedszkole Miejskie nr 1 we Włodawie nie posiada aplikacji mobilnej.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Kalendarz

maj 2024
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031